ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

uczniowie

Smaller Default Larger

Uczniowie

Niniejszy dokument został opracowany przez uczniów klas 4-8 i przyjęty na zebraniu samorządu uczniowskiego.

 

 Katalog praw ucznia wynika z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących międzynarodowych aktów prawnych.

  Uczeń ma prawo do informacji, czyli do:

 1. pytania i wypowiadania się,
 2. otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach,
 3. znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad i form sprawdzania jego osiągnięć oraz ich oceniania, jawności ocen,
 4. dostępu do informacji na temat życia szkolnego,
 5. dostępności wiedzy o prawach.

 Uczeń ma prawo do nauki, czyli do:

 1. chodzenia do szkoły,
 2. pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
 3. nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju,
 4. przygotowania do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

 Uczeń ma prawo do swobody/wolności wypowiedzi, czyli do:

 1. możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem,
 2. możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
 3. możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie.

 Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, to znaczy:

 1. ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
 2. ma prawo do tolerancji w związku z przynależnością do mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.

 Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania, co oznacza:

 1. zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej,
 2. poszanowanie godności ucznia,
 3. poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia.

 Uczeń  ma prawo do:

 1. zabawy i wypoczynku,
 2. własnego miejsca w domu, do miłości,
 3. do wychowania bez krzyku i przemocy.

 Uczeń ma prawo dochodzenia należnych praw.


 

 

Konkursy

 - Sukcesy w konkursach I półrocze roku szkolnego 2019/2020


Najwyższe średnie


 - Sukcesy i osiągnięcia I półrocze

 - Sukcesy i osiągnięcia II półrocze

 • język polski  15 kwietnia o godz.9.00
 • matematyka 16 kwietnia o godz.9.00
 • język angielski 17 kwietnia o godz.9.00
 
Termin dodatkowy - 3-5 czerwca.

Wyniki 14 czerwca

1

8.00 - 8.45

 

2

8.55 - 9.40

 

3

9.50 - 10.35

 

4

10.45 - 11.30

 

5

11.40 - 12.25

Podkategorie