Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzielnicowy konkurs plastyczno-historyczny “Moja, Twoja, Nasza wolność”

06.04.2018    |    napisane przez: 
Szanowni Państwo,
w związku z nadchodzącą Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja bardzo serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do wzięcia udziału
w DZIELNICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNO-HISTORYCZNYM “Moja, Twoja, Nasza wolność” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie.
Młodsi uczniowie będą mieli okazję zilustrować pojęcie 'Wolność', nieco starsi narysują komiks historyczny, a uczniowie klas 6 i 7 mogą wziąć udział w debacie oksfordzkiej,
przygotowując się do roli świadomego, mądrego obywatela RP. Na odważnych czekają nagrody :) . A my zachęcamy nauczycieli historii i języka polskiego do wyłonienia spośród uczniów drużyny, która będzie reprezentować szkołę w debacie - to niezwykle kreatywny sposób
zdobywania i prezentowania wiedzy.  Pozdrawiamy i zapraszamy :)Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III

Cele:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Uświadomienie uczestnikom znaczenia pojęcia wolności w kontekście europejskiego dziedzictwa kulturowego.
4. Budzenie zainteresowania przeszłością.
5. Rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasa i numer szkoły oraz oświadczenie uczestnika i zgoda rodzica (załącznik nr 1)
4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A4 techniką płaską: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera itp.), wyklejanki, collage. Dopuszczalne jest wykorzystanie innych, niewymienionych technik plastycznych
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
Warunki konkursu
1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 18 kwietnia 2018 r.
2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas finału konkursu, w dniu 27.04.2018 r o godz. 10.00
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Konkurs dla uczniów klas IV-VI
Komiks historyczny na temat wydarzenia związanego z przygotowywaniem Konstytucji 3 maja, jej uchwaleniem lub późniejszym zaakceptowaniem przez sejmiki ziemskie.
Cele:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Uświadomienie uczestnikom znaczenia pojęcia wolności w kontekście europejskiego dziedzictwa kulturowego.
4. Budzenie zainteresowania przeszłością.
5. Rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, zawierające informacje: numer szkoły, nazwisko, imię, klasa autora pracy, oświadczenie uczestnika i zgoda rodzica (załącznik nr 1)
4. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A4 wykonana dowolną techniką. Uczeń przygotowuje stronę z komiksu, łączącą obraz i treść wypowiedzi między bohaterami. Dopuszczalne jest wykonanie większej ilości stron – powinny być one spięte w jedną spójną całość.
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
Warunki konkursu
1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 18 kwietnia 2018 r.
2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Kryteria oceny komiksu:
- Zgodność z prawdą historyczną
- Oryginalność tematu - Szata graficzna
- Poprawność językowa i ortograficzna
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas finału konkursu, w dniu 27.04. 2018 r. o godz. 10.00
5. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Konkurs dla uczniów klas VI-VII Drużynowe mistrzostwa w debacie oksfordzkiej.
Cele:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Uświadomienie uczestnikom znaczenia pojęcia wolności w kontekście europejskiego dziedzictwa kulturowego.
3. Budzenie zainteresowania przeszłością.
4. Rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
5. Wdrożenie do uczestnictwa w kulturalnej dyskusji, celem wymiany poglądów.
6. Poznanie zasad debaty oksfordzkiej.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VII
2. Każda szkoła ma prawo do wyłonienia 4 osobowej drużyny oraz 2 osób do jury – Organizator pozostawia dowolność co do formy wyłonienia drużyny szkolnej.
3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami udziału w debacie oksfordzkiej (załącznik nr 2) oraz tematami debaty (załącznik nr 3)
Warunki konkursu
1. Ostateczny termin zgłaszania drużyn oraz kandydatów do jury upływa 09.04.2018r.
2. Drużyny otrzymają zaproszenie do udziału w debacie do dnia 13.04. 2018r.
3. Debata będzie prowadzona metodą pucharową, ligową lub mistrzowską (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn). Drużyny wezmą udział w losowaniu , które wyłoni pary, które będą rywalizować ze sobą w pierwszej i kolejnych rozgrywkach.
4. Na początku każdej debaty zespół otrzymuje temat (spośród załączonych) i 10 min na przygotowanie się oraz ustalenie ról dla członków zespołu.
5. Czas trwania debaty nie może przekroczyć 15 min.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja EKSPERTÓW oraz jury, składające się z powołanych przez biorące udział w konkursie szkoły.
2. Kryteria oceny ekspertów i jury znajdują się w załączniku nr 2
3. Decyzja Ekspertów i JURY jest ostateczna i nieodwołalna
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas finału konkursu, w dniu 27.04.2018 r.
5. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
Konkurs plastyczny „Moja, Twoja, Nasza Wolność”
Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………..
Nr szkoły: …………………………………………………………………………………………….
Klasa: ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Moja, Twoja, Nasza Wolność”.
........................................................................
Podpis autora
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
.............................................................
(miejscowość, data)
Wyrażam zgodę na udział……………………………………………………………………………………. , (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „Moja, Twoja, Nasza Wolność’. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
.....................................................
podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2
I. Uczestnicy Debaty
1. W debacie biorą udział:
Marszałek - prowadzi całą debatę, decyduje która osoba ma prawo mówić, może przerwać przemowę, dba o kulturę słowa, poziom debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje
Sekretarz – informuje poprzez podniesienie ręki o:
- zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem), - zakończeniu przemowy
Eksperci - oceniają aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, przyznając punkty ujemne za ewentualne uchybienia,
Jury – przyznając punkty współdecydują, wraz z ekspertami po zakończeniu debaty, która strona wygrała
Mówcy – 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji:
- pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów,
- drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argumenty rozszerzając stanowisko strony + mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów,
- trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej,
- czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty,
II. Przebieg Debaty
1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji. Teza powinna być jasno i jednoznacznie sprecyzowana.
2. Struktura debaty:
a) Debatę zawsze rozpoczyna 1 mówca strony Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych drużyn.
Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
b) Każdy z mówców ma 3 minuty na swoje wystąpienie. W tym czasie musi wygłosić swoją przemowę oraz przyjąć odpowiednią liczbę pytań/informacji. Czas nie jest zatrzymywany.
c) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym "czasem chronionym". Oznacza to, że od momentu wskazania przez sekretarza, że do końca wystąpienia zostało pół minuty, mówcy nie można zadawać kolejnych pytań/informacji. Jeśli chęć wprowadzenia pytania/informacji zostanie zasygnalizowana wcześniej, mówca ma obowiązek udzielania głosu oponentowi (jeśli nie uczynił tego wcześniej dwukrotnie). W sytuacji, w której sygnalizacja zostanie poczyniona wcześniej, a mówca przeczeka do czasu chronionego i nie przyjmie pytania, zostanie ukarany punktami ujemnymi.
d) Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony przeciwnej i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane. Rozpoczynając od marszałka, a następnie w dowolnej kolejności) np.: "Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności" lub "Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci".
e) Każdy mówca podczas swojej wypowiedzi musi przyjąć co najmniej 2 pytania/informacje od strony przeciwnej (jeżeli takowe padną). Orator komunikuje chęć zadania pytania/informacji poprzez podniesienie ręki.
Podczas swojej przemowy, to mówca decyduje od kogo chce przyjąć pytanie/informację poprzez wskazanie ręką odpowiedniej osoby. Wyznaczona osoba wstaje i rozpoczyna krótką inwokacją: "Panie Marszałku pytanie/informacja". Następnie zadaje pytanie lub podaje informację (krótko – maksymalnie 2 zdania). Jeżeli mówca, który zadał pytanie, chce odnieść się do wypowiedzi osoby spytanej musi ponownie podnieść rękę.
f) Na mówcy spoczywa obowiązek śledzenia chęci zadania pytania/informacji przez stronę przeciwną. Oznacza to, że w sytuacji, w której mówca dostrzega, że oponent waha się, czy wprowadzić pytanie/informację bezpieczniej jest udzielić głosu stronie przeciwnej. Niekiedy oponenci nie są wytrwali w utrzymywaniu rąk w górze, robiąc to zbyt krótko, by przemawiający mógł zareagować/dokończyć rozpoczęte zdanie. W takich sytuacjach mówca powinien zachować czujność, zapamiętując nawet krótko sygnalizowaną chęć zadania mu pytania/informacji przez przeciwników. Reakcja nie musi być natychmiastowa - mówca może po zakończeniu danej części swojej przemowy zapytać oponentów, np. „miał Pan do mnie jakieś pytanie?"
g) Mówca udziela głosu tylko stronie przeciwnej (tym samym nie jest możliwe zgłaszanie pytań i informacji oraz udzielanie głosu zawodnikom swojej drużyny).
3. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której poszczególni jurorzy przyznają punkty, które sumują później eksperci przy uwzględnieniu przyznanych przez siebie punktów ujemnych.
4. Marszałek kończy i ogłasza wynik debaty.
III. Wynik i punktacja
1. Decyzja o wyniku debaty podejmowana jest przez jury oraz ekspertów
2. 2. W skład jury wchodzą 2 osoby z każdej szkoły, biorącej udział w konkursie. Każdy z jurorów ma do rozdysponowania 10 pkt, które rozdziela pomiędzy dwie strony (w ramach przyznawanych punktów nie można wskazać remisu). Juror ocenia całą debatę tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć, które nie muszą być oparte o specjalistyczną wiedzę.
3. Aspekty techniczne dotyczące debaty oceniają eksperci, przyznając punkty ujemne za niedostosowanie się do zawartych reguł.
4. Wynik debaty jest sumą punktów jurorów oraz eksperta.
5. Ocena jurorów nie podlega dyskusji. Juror nie musi podawać przyczyn swojej decyzji.
6. Ocena ekspertów nie podlega dyskusji. Ekspert musi wyjaśnić powody przyznania ujemnych punktów.
IV. Punktacja i wyjście z grupy
1. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów Organizator wprowadza system pucharowy, ligowy lub mistrzowski. Przed udziałem w konkursie drużyny zostaną poinformowane o ilości debat, w których wezmą udział. Zakłada się wystąpienie ‘dzikiej karty’ czyli drużyny nieparzystej, która przechodzi do kolejnego etapu bez udziału w debacie.
2. W czasie eliminacji odbędzie się losowanie rywalizujących grup.
3. Za wygrany pojedynek drużyna otrzymuje 2 duże punkty meczowe, za remis 1 duży punkt oraz 0 punktów w przypadku porażki.
4. W wypadku równej liczby punktów „dużych”, liczy się również suma „małych” punktów meczowych (jeśli drużyna wygrała debatę 18:12, to zwycięzcy otrzymują 18 punktów, a przegrani 12)
Punkty ujemne przyznawane przez ekspertów:
Nieprzestrzeganie ról przypisanych poszczególnym mówcom -3
Mówcy powinni ściśle przestrzegać przypisanych im ról. I tak: 1 rozpoczyna definiując tezę swojej strony i przedstawia argumenty, 2 rozwija argumentację poprzednika odnosząc się również do stanowiska oponentów, 3 przede wszystkim podważa argumentację strony przeciwnej, 4 musi podsumować całą debatę. Każdy mówca, który nie wypełni swojej roli, uzyska punkty ujemne na poczet całej drużyny.
Przekroczenie dopuszczalnego czasu mowy -2
Każdy z mówców ma określony czas na swoją wypowiedź. W sytuacji, w której czas mówcy się skończył (oznajmiony sygnałem dźwiękowym), mówca upoważniony jest tylko i wyłącznie do podziękowania za debatę. Każda inna wypowiedź nie mająca charakteru podziękowań zostanie potraktowana jako złamanie regulaminu i karana punktami ujemnymi.
Nie przyjęcie odpowiedniej liczby pytań -2
Każdy z mówców podczas swojej wypowiedzi musi przyjąć co najmniej 2 pytania/informacje.
Brak odpowiedniej formuły grzecznościowej -1
Każdy z mówców rozpoczynając swoją mowę musi wygłosić odpowiednią formułę grzecznościową, w ramach której zwróci się do Marszała, drużyny przeciwnej oraz do publiczności (np. Szanowny Panie Marszałku, drodzy oponenci, wspaniała publiczności). Brak formuły lub pominięcie któregoś z podmiotów, skutkuje punktem ujemny. Przywitanie rozpocząć trzeba od Marszałka, natomiast kolejność powitania przeciwnika i publiczności leży w gestii mówcy.
Zabieranie głosu bez pozwolenia marszałka -2
Bez pozwolenia/wskazania marszałka, żaden z mówców nie może prowadzić dialogu, monologu, słownej sprzeczki ze stroną przeciwną. Jeżeli mówca odezwie się mimo to - otrzyma punkty ujemne na poczet całej drużyny.
Nieumiejętna wypowiedź w formie pytania/informacji -2
Każdy z mówców podczas debaty ma prawo zgłaszać pytania/ informacje – sygnalizuje to podnosząc rękę. Muszą mieć one zwięzłą formę i być jak najbardziej konkretne (maksymalnie 2 krótkie zdania). Musi do tego uzyskać zgodę aktualnie przemawiającego mówcy. W tym wypadku wstaje, zwraca się do marszałka: szanowny marszałku, pytanie/informacja (w zależności od wybranej formy) i krótko mówi, następnie siada. Każda inna forma, oraz odebranie głosu przez Marszałka, oznacza przyznanie punktu ujemnego.
Rozmowa podczas wypowiedzi strony przeciwnej -1
Podczas debaty głos ma zawsze 1 osoba. Członkowie jednej drużyny mogą między sobą wymieniać informacje jedynie w formie pisemnej.
AD PERSONAM -8
Podczas debaty niedopuszczalne jest używanie argumentów ad personam. Bezpośredni atak personalny będzie skutkował punktami minusowymi na poczet całej drużyny.

Załącznik nr 3
Tematy debaty
1. Konstytucja – dokument potrzebny.
2. Konstytucyjna większość lepsza niż szlachecka jednomyślność.
3. Król lepszy niż prezydent.
4. Każdy ma prawo do całkowitej wolności.
Czytany 381 razy