Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin pracy Komisji Stypendialnej

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343

im. Matki Teresy z Kalkuty

 
I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1.Szkoła pośredniczy w przyznawaniu swoim uczniom pomocy materialnej na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. znowelizowanej w dniu 16 grudnia 2004r. (Dz.U.Nr 281, poz.2781), z późniejszymi zmianami w dodanym rozdziale 8a obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r.
2.Przepisy wyodrębniają dwa rodzaje pomocy materialnej:
1)     pomoc materialną o charakterze socjalnym (regulamin udzielania tej pomocy uchwala Rada Dzielnicy Ursynów):
 • stypendium szkolne (służy wyrównywaniu szans edukacyjnych ucznia);
 • zasiłek szkolny (może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego).
2)     pomoc materialną o charakterze motywacyjnym:
 • stypendium za wyniki w nauce;
 • stypendium za osiągnięcia sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym).
3. Zasady wypłat stypendium i jego wysokość ustalane są zgodnie z art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty.
4. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną na posiedzeniu rady pedagogicznej.
5.  W skład komisji wchodzą:
1)     pedagog szkolny;
2)     psycholog szkolny.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
7.  Stypendia wypłacane są rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.

II. Do zadań Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy
 
§ 2
 1. Informowanie rodziców o możliwości, warunkach i trybie ubiegania się o pomoc materialną.
 2. Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
 3. Sprawdzenie zgodności wydatkowania przyznanej pomocy materialnej na cele wyszczególnione w Załączniku do uchwały Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21.04.2005r. pkt II, §3.
 
III. Do zadań Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce należy
 
§ 3
 1. Ustalenie średniej ocen oraz oceny zachowania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, jako kryterium warunkujące prawo do ubiegania się ucznia o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Ustalono, że średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium za naukę wynosi 5,4 bez oceny dostatecznej i niższej oraz wzorowa ocena zachowania.
 2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce od wychowawców klas (na gotowych formularzach).
 3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce złożonych przez wychowawców klas.
 4. Przekazanie wniosków wraz z opinią do dyrektora szkoły.
 5. Termin złożenia wniosku – najpóźniej następnego dnia po radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej w danym roku szkolnym.
 6. Stypendium o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz klas IV za pierwszy semestr (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 
IV. Do zadań Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia sportowe należy
 
§ 4
 1. Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym.
 2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe od wychowawców klas (na gotowych formularzach).
 3. Zaopiniowanie złożonych wniosków o przyznanie stypendium za wyniki sportowe.
 4. Przekazanie wniosków wraz z opinią do dyrektora szkoły.
 5. Termin złożenia wniosku:
1)     nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w klasie IV;
2)     nie później niż do końca września kolejnego roku szkolnego, następującego po roku szkolnym w którym miały miejsce wybitne osiągnięcia sportowe ucznia.
6. Stypendium o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia sportowe nie przyznaje się uczniom klas I-III szkoły podstawowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).