Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Świetlica

08.11.2016    |    napisane przez:  AM
Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje swoje zadania w oparciu art.67 ustawy o Systemie oświaty, roczny plan pracy szkoły w tym plan pracy świetlicy, Statut Szkoły i regulamin świetlicy. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnego zgłoszenia (karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej) przez rodziców/ prawnych opiekunów.
Do zadań świetlicy należy tworzenie dzieciom warunków do nauki własnej; organizowanie dzieciom zajęć rozwijających ich zainteresowania; organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu rozwój fizyczny dziecka; rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze; kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny. Dzieci przebywające w świetlicy obowiązuje przestrzeganie regulaminu świetlicy oraz zasad postępowania w świetlicy szkolnej.


ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY DLA WYCHOWANKÓW

W świetlicy:
  1. Mogę bawić się we wszystkie gry i zabawy, jeżeli nie przeszkadzam innym i nie stwarzam sytuacji niebezpiecznych.
  2. Traktuję innych grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie, bo chcę żyć wśród przyjaciół.
  3. Dbam o porządek w miejscu pracy i zabawy.
  4. Staram się nie psuć i nie marnować tego, co znajduje się w świetlicy, bo wiem, że stanowi to wspólną własność.
  5. Zachowuję się kulturalnie – nie prowokuję innych dzieci, bo nie chcę, żeby mnie tak traktowano.
  6. Zawsze pytam wychowawcę o pozwolenie gdy chcę się oddalić, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, ze względu na moje bezpieczeństwo.
  7. Każdego dnia pamiętam, żeby zgłosić wychowawcy świetlicy zarówno swoje przyjście do świetlicy jak i wyjście do domu.
  8. Pamiętam, żeby nie hałasować, ponieważ hałas źle wpływa na zdrowie moje i otoczenia.
  9. W sytuacji, gdy nie mogę poradzić sobie samodzielnie, zwracam się o po-moc do wychowawców, uznając ich głos za decydujący.
  10. Uczestniczę w zajęciach proponowanych przez wychowawców, ponieważ chcę umieć i wiedzieć coraz więcej.
  11. Śniadania i podwieczorki jem tylko przy stoliku.
  12. Za łamanie zasad regulaminu i niewypełnianie poleceń wychowawców oraz za zachowanie stwarzające zagrożenie  innym dzieciom mogę zostać wykluczony z zajęć świetlicowych lub przeniesiony do innej grupy - do czasu poprawy swojego zachowania.


Od 1994 roku świetlicą kieruje mgr Irena Polewicz. Wszyscy wychowawcy świetlicy są absolwentami wyższych uczelni pedagogicznych. Dbając o własny rozwój, uczestniczą w różnego rodzaju studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach podnoszących ich umiejętności zawodowe.
Świetlica realizuje swój plan w formie tematów zajęć tygodniowych, zgodnych z programami dydaktycznymi edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia tematyczne rozwijają umiejętności i zainteresowania, poszerzają wiadomości i kształtują prawidłowe postawy dzieci wobec otaczającego je świata.
W trakcie zajęć wychowawcy świetlicy zwracają uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, umiejętność współdziałania i współżycia w grupie rówieśniczej oraz przestrzegania przyjętych reguł. Szczególny nacisk kładą na pokazanie dzieciom różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, prawidłowej samooceny.

Udział w zajęciach proponowanych w świetlicy szkolnej jest dobrowolny (poza zajęciami związanymi z bezpieczeństwem dzieci w szkole i poza nią, które są obowiązkowe). Uczniowie mają czas na odrabianie prac domowych oraz dowolne zabawy zgodne ze swoimi zainteresowaniami np.: gry planszowe, zabawy rekreacyjne, tematyczne, konstrukcyjne. Ulubioną formą zabawy większości chłopców są zabawy rekreacyjne (szczególnie gry w piłkę) i konstrukcyjne z klocków, natomiast  dziewczęta najczęściej wybierają zabawy towarzyskie lub tematyczne. Większość dzieci lubi quizy, zagadki, gry stolikowe oraz zajęcia plastyczne. Chętnie biorą udział w świetlicowych i między świetlicowych konkursach plastycznych.


W ramach zajęć w świetlicy dzieci mogą korzystać z cyklicznych zajęć organizowanych przez wychowawców świetlicy: „Zosia - samosia”; origami; zajęcia plastyczne; zajęcia szachowe; muzyczne piątki; zajęcia czytelnicze; zabawy ruchowe. Dostępna dla dzieci jest też biblioteczka świetlicowa, w której uczniowie znajdują literaturę piękną, popularno – naukową, słowniki, encyklopedie i poradniki dla hobbystów.


W trakcie pobytu w świetlicy dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły jak i podmioty zewnętrzne.


Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy środowiskowe (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Szkolne Prezentacje Taneczne) organizowane we współpracy z nauczycielami klas 0-3 i samorządem uczniowskim.

Oprócz imprez o charakterze ogólnoszkolnym mają miejsce imprezy świetlicowe.
W ubiegłych latach świetlica zainicjowała ogólnoszkolną, coroczną akcję "Kiermasz świąteczny", podczas której uczniowie z całej szkoły wykonywali  świąteczne kartki i ozdoby.  Od roku szkolnego 2003/2004 świetlica corocznie organizuje konkursy plastyczne dla wszystkich świetlic szkół podstawowych Ursynowa.
Dzieci uczęszczające do świetlicy reprezentują też szkołę na zewnątrz. Biorą chętnie udział w różnych konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej organizowanych na terenie Warszawy. Zdobywają nagrody i wyróżnienia a przede wszystkim doświadczają radości poznawania nowych osób i uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach międzyszkolnych.